// آموزش کار با کاردویو و ریسایکلر ویو در برنامه نویسی اندروید