// نحوه کشیدن دست واتصال حروف به هم در بازی های جدول